Salgs/leveringsbetingelser, Cookiepolitik, Aftalegrundlag, ESG og Persondata

Aftalegrundlag - Tilbud og Priser

Alle leverancer fra Nyrup Plast A/S sker alene på grundlag af
nedenstående almindelige Salgs og leveringsbetingelser. Fravigelse af disse, kan alene ske skriftligt fra Nyrup Plast A/S. Vilkår i salgs- og leveringsbetingelser, eller andre almindelige betingelser, fremsendt af Køber, finder ikke anvendelse, medmindre Nyrup Plast A/S udtrykkeligt og skriftligt har accepteret, at disse skal være gældende. I det følgende vil Nyrup Plast A/S blot blive henvist til som Nyrup.
Nyrups tilbud er maksimalt bindende for Nyrup i 30 dage,
medmindre andet fremgår skriftligt af tilbuddet eller medmindre der sker pris- eller afgiftsændringer jfr. Tilbud skal accepteres skriftligt af Køber.
Alle priser er eksklusiv moms.
Priser i prislister er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel.
Ændringer i fragtrater og offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter, miljøafgifter og told, som indtræffer inden leveringsdatoen, bæres af Køber.

Leverings tid og sted

Levering sker Ab Nyrups lager
Er der aftalt levering på Købers plads, eller et andet af Køber   anvist sted, leveres varerne så nær stedet, som lastvognen – efter chaufførens skøn – kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og/eller omgivelser.

Køber foretager modtagekontrol og stiller fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på det af Køber anviste leveringsted betales af Køber. Forventer Nyrup at en aftale om en bestemt leveringstermin ikke kan opfyldes, har Nyrup pligt til straks at give Køber skriftlig besked herom. Hvis det er muligt, giver Nyrup oplysninger om den nye leveringstermin.

Uanset om leveringstiden overskrides, har Køber ikke ret til at hæve den indgåede aftale, forinden leveringsfristen er overskredet med 3 dage.  Ophævelse er Købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt.

Køber kan ikke rette noget erstatningskrav mod Nyrup i tilfælde af forsinket eller manglende levering. Er der anført en konkret uge som leveringstidsrum, anses levering på hverdage i perioden fra 5 hverdage før til 2 hverdage efter den anførte leveringsuge som rettidig. Nyrup har ret til at foretage delleverancer, medmindre dette er til væsentlig gene for Køber.

Nyrup oplagrer varerne i maximalt 3 måneder efter aftalt leveringstid. Nyrup er berettiget til at beregne sig lagerleje ved for sen afhentning, ligesom Nyrup er berettiget til at foretage dækningssalg efter udløbet af 3 måneders perioden.
Såfremt Køber ønsker produktet pakket efter en bestemt metode, skal Køber skriftligt beskrive pakkemetoden overfor Nyrup, senest i forbindelse med accept af Nyrups tilbud. Køber afholder alle ekstraomkostninger ved specialpakning.